ถังแก๊สLPG LPGAboveGroundStorageTank

บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์จำกัดได้ทำการผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตเลียมเหลว(LPG)เป็นถังบนพื้นดินขนาด4.3-100ตันตามมาตรฐาน(ASME)Section8Division1โดยDesignPressureInternal17.6kg/cm2และทดสอบHydrostaticTESTPRESSURE26.4kg/cm2ซึ่งถังที่ผลิตทุกใบมีการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนดจากบริษัททดสอบและจัดทำคู่มือประจำถังเพื่อขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน