ถังแก๊สใต้ดิน LPGUnderGroundStorageTank

บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์จำกัดได้ทำการผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตเลียมเหลว(LPG)เป็นถังใต้พื้นดินขนาด5-10ตันตามมาตรฐาน(ASME)Section8Division1โดยDesignPressureInternal17.6kg/cm2และทดสอบHydrostaticTESTPRESSURE26.4kg/cm2ซึ่งถังที่ผลิตทุกใบมีการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนดจากบริษัททดสอบและจัดทำคู่มือประจำถังเพื่อขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน